Udlændingestyrelsens whistleblowerordning


Du kan sende oplysninger om kritisable forhold til Udlændingestyrelsens whistleblowerenhed.

Gå til whistleblowerordning 

 

Statistik over indberetninger til Udlændingestyrelsens whistleblowerordning


Formål med whistleblowerordningen

Formålet med whistleblowerordningen er at øge ansattes og samarbejdspartneres muligheder for at ytre sig om kritisable forhold, at beskytte personer, som foretager en indberetning, og at opdage fejl og forsømmelser og derved højne niveauet i styrelsens arbejde. Udlændingestyrelsen ønsker med whistleblowerordningen at sikre åbenhed og gennemsigtighed i forhold til eventuelle ulovligheder og alvorlige uregelmæssigheder i styrelsen.

Udlændingestyrelsen har på den baggrund et upartisk organ (en whistleblowerenhed), der er underlagt krav om fortrolighed og tavshedspligt, og som objektivt og sagligt sikrer behandlingen af indberetninger om overtrædelser eller potentielle overtrædelser. 

Hvad kan der indberettes om?

Du kan fx indberette om:

 • grove eller gentagne overtrædelser af lovgivningen, forvaltningsretlige principper eller væsentlige interne retningslinjer i Udlændingestyrelsen,

 • strafbare forhold,

 • bevidst vildledning af borgere/samarbejdspartnere, og

 • grove personrelaterede konflikter på arbejdspladsen som eksempelvis grov chikane, herunder af seksuel karakter.

Oplysninger om overtrædelser af interne retningslinjer af mindre alvorlig karakter om fx sygefravær, alkohol, påklædning, privat brug af kontorartikler m.v. og oplysninger om mindre grove personalerelaterede konflikter på arbejdspladsen, vil som udgangspunkt ikke være omfattet af whistleblowerlovens anvendelsesområde. Sådanne oplysninger vil fx kunne indgives til nærmeste leder, personale-/HR-afdeling eller tillidsrepræsentant. Overtrædelser af bagatelagtig karakter eller indberetninger om whistleblowerens eget ansættelsesforhold vil som udgangspunkt heller ikke være omfattet af ordningen.

Du kan ikke indberette om:

 • konkrete udlændinge, som ikke overholder reglerne.

Her kan du i stedet sende en mail til eller benytte kontaktformularen på nyidanmark.dk.


Hvem kan indberette?

Personkredsen, der kan indberette samt de forhold, der kan indberettes om, følger af lov nr. 1436 af 29. juni 2021 om beskyttelse af whistleblowere (whistleblowerloven), som trådte i kraft den 17. december 2021.

Følgende personer kan indberette til Udlændingestyrelsens whistleblowerordning:

 • Ansatte i Udlændingestyrelsen

 • Tidligere ansatte i Udlændingestyrelsen

 • Endnu ikke ansatte, der er eller har været i ansættelsesproces i Udlændingestyrelsen

 • Lønnede og ulønnede praktikanter

 • Samarbejdspartnere, som Udlændingestyrelsen har et mere kontinuerligt eller formaliseret samarbejde med, herunder private virksomheder (fx leverandører og underleverandører)


Du kan ikke indberette, hvis du er:

 •  en privatperson uden arbejdsmæssig tilknytning til Udlændingestyrelsen.

Her kan du i stedet sende en mail til eller benytte kontaktformularen på nyidanmark.dk.


For nærmere detaljer se whistleblowerloven samt Udlændingestyrelsens whistleblowerpolitik, som vi linker til nederst på siden.

Den persongruppe, der kan indberette til Udlændingestyrelsens whistleblowerordning kan alternativt indberette til Den Nationale Whistleblowerordning på adressen https://whistleblower.dk. Den Nationale Whistleblowerordning administreres af Datatilsynet. Whistlebloweren kan frit vælge mellem at indberette under Udlændingestyrelsens whistleblowerordning eller Datatilsynets eksterne whistleblowerordning. Udlændingestyrelsen opfordrer dog whistleblowere til at indberette via Udlændingestyrelsens whistleblowerordning i tilfælde, hvor overtrædelserne effektivt kan håndteres internt, og hvor whistlebloweren vurderer, at der ikke er risiko for repressalier.

Hvis du falder uden for den personkreds, som kan foretage en indberetning eller hvis emnet for din indberetning, falder uden for ordningens anvendelsesområde, vil din indberetning som udgangspunkt blive afvist og henlagt, jf. whistleblowerlovens § 12, stk. 3.

Ret til ytringsfrihed

Det er vigtigt at understrege, at whistleblowerloven ikke indskrænker retten til at ytre sig som offentligt ansat. Du kan læse nærmere om rammerne for offentligt ansattes ytringsfrihed i Justitsministeriets vejledning om offentligt ansattes ytringsfrihed, som vi linker til nederst på siden.

Hvordan indsendes en indberetning?

Du kan anvende nedenstående link til at foretage en skriftlig indberetning til styrelsens whistleblowerenhed.

Gå til whistleblowerordning

Hvis du foretager en indberetning, vil du modtage en bekræftelse på modtagelse inden for syv dage, jf. whistleblowerlovens 12, stk. 2, nr. 1. Bekræftelsen genereres automatisk af systemet.

Du kan sende oplysninger til whistleblowerordningen uden at oplyse din identitet. Du kan bruge den digitale løsning via linket til portalen ovenfor. Hvis du vil være anonym, skal du være opmærksom på, at du ikke utilsigtet kommer til at afgive oplysninger om din identitet som fx adresse eller telefonnummer – heller ikke i eventuelle vedhæftede dokumenter, film, fotos m.v.

Hvis du foretager en indberetning eller svarer på spørgsmål på den digitale platform fra en computer, der er på Udlændingestyrelsens netværk, vil dette eventuelt blive registreret som led i den almindelige logning af brugeraktiviteter på Udlændingestyrelsens netværk. Dette kan undgås ved at indtaste web-adressen (https://wb.uim.dk) i en browser på en privat eller offentlig computer, der ikke er tilkoblet Udlændingestyrelsens netværk. På den måde kan du bevare din anonymitet.

Hvordan behandles en indberetning?

Din indberetning behandles af Udlændingestyrelsens whistleblowerenhed, som er forankret i Team Jura i Ledelsessekretariatet i Udlændingestyrelsen. Når du foretager en indberetning, behandler Team Jura din henvendelse hurtigst muligt og som udgangspunkt ikke senere end tre måneder fra modtagelsen af indberetningen er bekræftet.

Whistleblowerenheden kommunikerer som udgangspunkt via den digitale løsning, hvor du også har foretaget indberetningen. Der kan være behov for at stille dig spørgsmål for at sikre, at sagen kan oplyses tilstrækkeligt til, at den kan behandles. Det er derfor vigtigt, at du følger med i sagen ved løbende at logge ind, og svarer på eventuelle spørgsmål fra whistleblowerenheden. For at kunne gøre det, er det vigtigt, at du på forsvarlig vis opbevarer den 16-cifrede kode, som du modtager, efter du har foretaget din indberetning. Hvis du har foretaget en indberetning uden at oplyse din identitet eller dine kontaktoplysninger, kan whistleblowerenheden kun kommunikere med dig via den digitale løsning.

Efter modtagelse af indberetningen samt indhentelse af eventuelle yderligere oplysninger, foretages der en vurdering af sagen, hvor det vurderes, om indberetningen skal realitetsbehandles eller henlægges. Hvis indberetningen realitetsbehandles, vil der herefter blive udarbejdet en indstilling om sagens afslutning med en eventuel reaktion på indberetningen. Indstillingen forelægges for Udlændingestyrelsens direktionen.

Beslutning om eventuelle reaktioner, herunder ansættelsesretlige eller kontraktretlige konsekvenser eller indgivelse af politianmeldelse, træffes alene af direktionen.

Whistleblowerenheden kan selv træffe beslutning om at henlægge helt åbenbart grundløse indberetninger.

GDPR

Udlændingestyrelsen iagttager i øvrigt alle rettigheder i henhold til databeskyttelsesforordningen (Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2016/679 af 27. april 2016 om beskyttelse af fysiske personer i forbindelse med behandling af personoplysninger og om fri udveksling af sådanne oplysninger og om ophævelse af direktiv 95/46/EF) og databeskyttelsesloven (lov nr. 502 af 23. maj 2018). Dette gælder både i relation til whistlebloweren og den der indberettes om.

Læs mere om Udlændingestyrelsens behandling af personoplysninger på denne side  

Yderligere information

Læs Udlændingestyrelsens whistleblowerpolitik (pdf)

Læs Udlændingestyrelsens statistik vedrørende whistleblowerordningen

Læs mere om Udlændingestyrelsens behandling af personoplysninger under whistleblowerordningen

Læs lov nr. 1436 af 29. juni 2021 om beskyttelse af whistleblowere (whistleblowerloven)

Læs de fælles retningslinjer for whistleblowerordningerne på Udlændinge- og Integrationstministeriets område (pfd)

Læs de fælles statslige retningslinjer på whistleblowerordningerne (pdf)

Læs it-teknisk vejledning (pdf)