Visitering af flygtninge til kommunerne

 

En flygtning, der får opholdstilladelse i Danmark, og som ikke tidligere har haft dansk opholdstilladelse, er omfattet af reglerne i integrationsloven om boligplacering. Det betyder bl.a., at Udlændingestyrelsen bestemmer hvilken kommune, flygtningen skal bo i (dette kaldes visitering).

Når Udlændingestyrelsen skal visitere den enkelte flygtning, tages der udgangspunkt i det antal flygtninge, den enkelte kommune skal modtage (kvoter).

Udlændingestyrelsens afgørelser om visitering træffes på grundlag af kommunekvoterne, den pågældende flygtnings forhold og forholdene i den enkelte kommune og omkringliggende kommuner. 

Det overordnede formål med kvotefordelingen er bl.a., at flygtninge – af hensyn til integrationen – skal fordeles jævnt over hele landet. Hvilke kommuner, der skal modtage flygtninge til integration, skifter henover årene.

Fastlæggelse af kvoterne

Udlændingestyrelsen udmelder hvert år et landstal for det følgende år. Landstallet er et skøn over hvor mange flygtninge, der vil få opholdstilladelse i Danmark det pågældende år. Skønnet foretages på baggrund af det forventede antal asylansøgere og udviklingen i sagsbehandlingen, herunder anerkendelsesgraden. Samtidig med udmeldingen af landstallet oplyser Udlændingestyrelsen, hvordan det samlede antal flygtninge skal fordeles mellem regionerne (regionskvoter).

Derefter skal kommunerne på baggrund af regionskvoterne søge at indgå en aftale om, hvordan flygtningene skal fordeles mellem kommunerne (kommunekvoter). Hvis kommunekontaktrådene eller kommunerne ikke kan blive enige, fastsætter Udlændingestyrelsen kvoterne.

Udlændingestyrelsen fastsætter regions- og kommunekvoter ved beregning ud fra en fordelingsnøgle. Fordelingsnøglen fastlægges på baggrund af:

  • den enkelte kommunes andel af den samlede befolkning
  • den enkelte kommunes andel af indvandrere og flygtninge, samt
  • antallet af familiesammenførte til flygtninge, der i kalenderåret forud for udmelding af landstallet er førstegangsindrejst i Danmark og bosat i den enkelte kommune.

Det samlede befolkningstal samt kommunens andel af indvandrere og flygtninge opgøres på grundlag af opgørelser foretaget af Danmarks Statistik. Antallet af familiesammenførte opgøres på baggrund af oplysninger fra det Centrale Personregister (CPR).

Procedurerne omkring fastlæggelse af kvoterne er nærmere beskrevet i bekendtgørelse nr. 243 af 21. marts 2018 om boligplacering af flygtninge

Midlertidig indkvartering

Hvis en kommune ikke umiddelbart kan finde en passende bolig til en flygtning, kan kommunen søge om lov til midlertidig indkvartering efter overgivelsesdatoen. 

Læs mere om midlertidig indkvartering

Oplysninger fra kommunerne

Kommunerne kan løbende indberette oplysninger m.v. om relevante forhold i kommunen, herunder om arbejdsmarkeds- og uddannelsesforhold til Udlændingestyrelsen til brug for visiteringsafgørelserne.