Forbudsliste mod modtagelse af donationer

Lov om forbud mod modtagelse af donationer fra visse fysiske og juridiske personer har til formål at modvirke, at fysiske og juridiske personer, herunder udenlandske statslige myndigheder og statsligt styrede organisationer og virksomheder, kan modarbejde eller underminere demokrati og grundlæggende friheds- og menneskerettigheder ved at give donationer til personer og organisationer i Danmark.

Loven medfører, at personer, der modarbejder eller underminerer demokrati og grundlæggende friheds- og menneskerettigheder, kan optages på en offentlig forbudsliste. 

Se hvem der er optaget på forbudslisten mod donationer

Hvem kan optages på forbudslisten mod donationer

Udlændinge- og integrationsministeren kan beslutte at optage en fysisk eller juridisk person på den offentlig forbudsliste mod donationer, hvis følgende betingelser er opfyldt: 

  • Den pågældende fysiske eller juridiske person modarbejder eller underminerer demokratiet og grundlæggende friheds- og menneskerettigheder, og 
  • der er en vis sandsynlighed for, at den fysiske eller juridiske person vil yde en donation til modtagere i Danmark. 

Ministeren træffer beslutningen om optagelse på forbudslisten mod donationer på baggrund af en indstilling, som Center for Dokumentation og Indsats mod Ekstremisme udarbejder.

Centeret foretager en konkret og individuel vurdering af, om personen, der er genstand for centerets undersøgelse, opfylder de ovenstående betingelser for at blive optaget på forbudslisten mod donationer.

I forbindelse med sagens oplysning skal centeret høre Udenrigsministeriet om eventuelle udenrigspolitiske konsekvenser af, at en fysisk eller juridisk person optages på listen. Hvis Udenrigsministeriet vurderer, at optagelse af personen på listen vil kunne få væsentlige udenrigspolitiske konsekvenser, optages den pågældende ikke på forbudslisten mod donationer.

Fysiske og juridiske personer optages på forbudslisten mod donationer for 4 år, og der er efterfølgende mulighed for forlængelse med yderligere 4 år ad gangen. 

Read more about the prohibition list in English

Kontakt Udlændingestyrelsen vedrørende forbudslisten

Du kan kontakte Center for Dokumentation og Indsats mod Ekstremisme, hvis du har spørgsmål eller relevant viden i relation til forbudslisten. Du kan kontakte os via vores kontaktformular på nyidanmark.dk. Vælg emnet 'Donationslisten'. 

Gå til kontaktformularen på nyidanmark.dk

Konsekvenser ved at modtage donationer fra personer på listen

Det er forbudt at modtage en eller flere donationer, der tilsammen overstiger 10.000 kr. inden for 12 sammenhængende måneder fra den samme fysiske eller juridiske person, som er optaget på forbudslisten mod donationer.

Personer eller organisationer mv. i Danmark, der overtræder forbuddet om at modtage donationer fra en person på forbudslisten mod donationer, kan straffes med bøde, og sådanne donationer kan konfiskeres. 

Bødens størrelse fastsættes som udgangspunkt til et beløb, der svarer til 30 pct. af det pengebeløb, der er modtaget fra personen optaget på forbudslisten mod donationer.

Hvis der ikke er tale om et pengebeløb, vil bøden udgøre 30 pct. af den anslåede værdi af donationen.

Pligt til tilbagebetaling af donationer fra personer på forbudslisten

I tilfælde, hvor modtageren først efter modtagelsen bliver bekendt med at have modtaget en donation fra en person på forbudslisten mod donationer, vil modtageren skulle returnere donationen til donatoren eller, hvis dette ikke er muligt, overføre beløbet til en konto hos Center for Dokumentation og Indsats mod Ekstremisme

Overførslen skal finde sted senest 21 dage efter, at modtageren af donationen blev eller burde være blevet bekendt med, at der var modtaget en donationen fra en person opført på forbudslisten mod donationer.

Centeret skal underrettes samtidig med, at en donation overføres til en konto hos centeret, med henblik på at centeret kan påse, at donationen ikke kan returneres til donator.

Center for Dokumentation og Indsats mod Ekstremisme kan kontaktes via vores kontaktformular. Se link længere oppe på siden.

Hvis der ikke er tale om et pengebeløb, skal modtagerne skille sig af med donationen, efter godkendelse af centeret, og et beløb, svarende til salgsprisen fratrukket eventuelle udgifter forbundet med salget, skal overføres til en konto hos centeret inden fristen nævnt ovenover. Centeret skal altid kontaktes før modtageren skiller sig af med donationen, da centeret skal godkende dette. 

Det skal bemærkes, at det er salgsprisen der er afgørende for, om en donation anses at overstige beløbsgrænsen på 10.000 kr.

Hvis modtageren af en donation fra en person optaget på forbudslisten ikke opfylder pligten til enten at tilbagebetale donationen til giveren eller overføre beløbet til en konto hos centeret, kan pågældende straffes med yderligere bøde.

Overførsel til Center for Dokumentation og Indsats mod Ekstremisme

Donationen eller beløbet svarende til salgsprisen fratrukket eventuelle udgifter kan overføres til centeret på følgende konto med følgende tekst:                 

Reg.nr.

0216

Kontonr.

4069067476

Tekst

976002

Modtager af donationen skal efterfølgende orientere centeret om overførelsen, herunder om:

  • Donationens størrelse
  • Dato for modtagelse af donationen
  • Dokumentation og beskrivelse af donationen, herunder hvordan donationen blev ydet (afsender, bank mv.)

Hvis donatoren ikke kræver beløbet tilbagebetalt af centeret indenfor 6 måneder efter, at donationen er overført, tilfalder donationen statskassen.

Genoptagelse af sager om optagelse på forbudslisten

En person, der er optaget på listen, kan anmode om at få sin sag genoptaget hos Center for Dokumentation og Indsats mod Ekstremisme ved at kontakte os.

Genoptagelsessagen behandles af centeret. Hvis der er fremkommet nye oplysninger af betydning for genoptagelsessagen, vil centeret på ny forelægge sagen for udlændinge- og integrationsministeren. Centeret vil også foretage en ny høring af Udenrigsministeriet.

Hvis udlændinge- og integrationsministeren træffer afgørelse om, at den pågældende ikke længere skal være optaget på forbudslisten mod donationer, vil centeret slette denne fra listen og underrette pågældende herom.

Hvis udlændinge- og integrationsministeren træffer afgørelse om, at den pågældende fortsat skal være optaget på forbudslisten mod donationer, vil centeret underrette pågældende herom.

Hvis centeret vurderer, at der ikke er fremkommet nye oplysninger af betydning for genoptagelsessagen, fastholder centeret den oprindelige afgørelse om optagelse på forbudslisten mod donationer. Centeret vil ligeledes underrette pågældende herom.

Anmodning om genoptagelse kan sendes til Center for Dokumentation og Indsats mod Ekstremisme via vores kontaktformular. Se link længere oppe på siden.

Hvis centeret bliver opmærksom på, at faktiske eller retlige forhold af betydning for sagen har ændret sig væsentlig, og der er en vis sandsynlighed for, at sagen ville have fået et andet udfald, hvis oplysningerne havde foreligget i forbindelse med den oprindelige afgørelse, vil centeret genoptage sagen af egen drift.

Tilsvarende gælder, hvis centeret bliver opmærksom på, at der er sket en ikke uvæsentlig fejl i forbindelse med sagsbehandlingen.