Driftstilskud 

Hvis din organisation er berettiget til at modtage driftstilskud på finansloven inden for de bevillinger, som Udlændingestyrelsen har ansvar for at administrere, vil I blive kontaktet af styrelsen. Det er ikke muligt at ansøge om driftstilskud.

Proces

Som det første skridt sender Udlændingestyrelsen en mail med information om kravene til ansøgning om driftstilskud til de organisationer, til hvem der på finansloven er afsat midler til dette formål.

Mailen vil blandt andet indeholde krav om udarbejdelse og indsendelse til Udlændingestyrelsen af:

Dokumenterne sendes til inden for den frist, der er angivet i mailen.

Når Udlændingestyrelsen har modtaget de tre dokumenter kan der eventuelt blive nogen dialog om dem, før de kan godkendes. Se også punktet Dialog mellem tilskudsmodtager og Udlændingestyrelsen.

Når Udlændingestyrelsen har godkendt dokumenterne, sender styrelsen et tilsagnsbrev til den pågældende organisation, til hvem der på finansloven er afsat midler til driftstilskud. Brevet beskriver krav og rammer for tilskuddets udbetaling, anvendelse, tilbagebetaling m.v.

Find Udlændingestyrelsens generelle betingelser for modtagelse af tilskud her

Herefter vil udbetalinger kunne påbegyndes. Det vil typisk ske i tolv rater, men der er også mulighed for andre udbetalingsformer, for eksempel samlet udbetaling i forbindelse med den endelige afrapportering efter endt tilskudsperiode.

Tilsagnsbrevet indeholder også krav om afrapportering efter endt tilskudsperiode, typisk senest 30. april i året efter tilskudsåret. Det skal ske i form af:

Tilskuddet kan først betragtes som endeligt, når Udlændingestyrelsen har godkendt de to dokumenter. Hvis der er aftalt udbetaling i tolv rater fordelt over tilskudsåret, kan tolvte rate først udbetales når de to dokumenter er indsendt, og Udlændingestyrelsen har godkendt dem.

Ved manglende overholdelse af de krav og rammer, der er knyttet til tilskuddet, og som vil være mere detaljeret beskrevet i tilsagnsbrevet, kan udlændingestyrelsen kræve hel eller delvis tilbagebetaling af tilskuddet.

Udlændingestyrelsen er under hele forløbet åben for dialog med den tilskudsmodtagende organisation.

  • Når det gælder spørgsmål om økonomiske forhold, for eksempel om budget, udbetalinger, regnskab m.v., er det Kontoret for Økonomi og Indkvartering, der varetager kontakten.
  • Når det gælder spørgsmål om det faglige indhold af de aktiviteter, som tilskuddet anvendes til, er det det relevante fagkontor, der varetager kontakten.

Udlændingestyrelsen vil oplyse om kontaktpersoner, men du kan også altid skrive til .

Det kan aftales at afholde et opstartsmøde med deltagelse af både Kontoret for Økonomi og Indkvartering og det relevante fagkontor for at gennemgå de formelle krav og den overordnede proces, knyttet til tilskuddet, samt drøfte indholdet og økonomien, knyttet til de aktiviteter, som tilskuddet tænkes anvendt til.

Endvidere kan det aftales at holde et eller flere statusmøder i løbet af tilskudsperioden for at drøfte gennemførelsen af planlagte aktiviteter samt eventuelle ændringer eller økonomiske spørgsmål.