Udlændinge der får dansk statsborgerskab

Udlændingestyrelsen modtager som udgangspunkt to gange årligt oplysninger fra Udlændinge- og Integrationsministeriets departement om udlændinge, der er blevet danske statsborgere i perioden.

Udlændingestyrelsen modtager i den forbindelse navn og eventuelt CPR-nummer på disse personer, hvis det findes.

Formål og retsgrundlag

Formålet med, at Udlændingestyrelsen modtager disse oplysninger, er at undersøge, om Udlændingestyrelsen måtte have lagret oplysninger om de pågældende i myndighedens registre. Læs mere om opbevaring af biometri for udlændinge i Danmark (link). I så fald skal disse data slettes efter reglerne i udlændingeloven, databeskyttelsesforordningen og databeskyttelsesloven.

Retsgrundlaget for behandlingen af personoplysningerne er dels udlændingelovens § 40 f, stk. 5, og § 40 g, stk. 4, om optagelse af personfoto og fingeraftryk til brug for identifikation og identitetskontrol i forbindelse med indgivelse af visse typer af ansøgninger til Udlændingestyrelsen.

Hertil kommer databeskyttelsesforordningens bestemmelser om lovlig behandling og ret til sletning, jf. forordningens artikel 6, stk. 1, litra e, og dels artikel 9, stk. 2, litra f, som supplerer grundlaget for behandlingen, ligesom databeskyttelseslovens § 11, stk. 1 giver offentlige myndigheder lov til at behandle oplysninger om personnummer med henblik på en entydig identifikation.

Kategorier af oplysninger

Udlændingestyrelsen behandler både almindelige og følsomme personoplysninger om de personer, som er blevet danske statsborgere. Dette sker i praksis ved, at henvendelsen registreres, data sammenholdes med myndighedens registre, og biometriske data slettes, idet der ikke længere er grundlag for at behandle dem.

Modtagere eller kategorier af modtagere

Udlændingestyrelsen vil kunne videregive eller modtage personoplysninger om dig til eller fra andre offentlige myndigheder, hvis henvendelsen har relevans for disse myndigheders eller Udlændingestyrelsens opgavevaretagelse.

Opbevaring af dine oplysninger

Al persondata, som Udlændingestyrelsen modtager om udlændinge, der er blevet danske statsborgere, som ikke fremgår af styrelsens registre, slettes senest 6 måneder efter modtagelsen.