Folketingsbetjening

Udlændingestyrelsen behandler personoplysninger i forbindelse med bidrag til Udlændinge- og Integrationsministeriets betjening af Folketinget, hvilket sker i forbindelse med Folketingets kontrol med regeringen.

Behandling af personoplysninger vil ske i forbindelse med, at vi efter anmodning fra Udlændinge- og Integrationsministeriets departement videregiver oplysninger – i fortrolig form – til departementet, som i et fortroligt svar til Folketinget beskriver faktum fra en konkret udlændingesag.

Formål og retsgrundlag

Formålet med behandlingen af personoplysninger i forbindelse med betjeningen af Folketinget er på forespørgsel at oplyse Folketinget om administrationen af lovgivningen på udlændingeområdet.

Retsgrundlaget for behandlingen af personoplysningerne er baseret på databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra e, (behandlingen er nødvendig for offentlig myndighedsudøvelse, dvs. varetagelsen af vores opgaver på udlændingeområdet), artikel 9, stk. 2, litra f (behandling er nødvendig for, at retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares), og databeskyttelseslovens § 8 (varetagelsen af vores opgaver på udlændingeområdet).

Som led i Udlændingestyrelsens myndighedsudøvelse er det således nødvendigt at behandle personoplysninger, hvis de konkrete sager indeholder oplysninger, som Folketinget ønsker at blive informeret om. Disse oplysninger anses for at være nødvendige for Folketingets kontrol med regeringen, herunder for at bedømme, om vi opfylder lovgivningen, og Folketingets overvejelser om, hvorvidt der skal vedtages nye regler.

Oplysningerne der behandles

Udlændingestyrelsen behandler både almindelige og følsomme personoplysninger vedrørende den person, hvis udlændingesag har givet anledning til folketingsbetjeningen.

Vi kan eksempelvis behandle oplysninger om opholdsgrundlag, herunder tidligere opholdsgrundlag, tilknytning til Danmark og familiemedlemmer, nationalitet mv.

Modtagere af personoplysninger

Udlændingestyrelsen vil efter omstændighederne kunne videregive personoplysninger til andre offentlige myndigheder i forbindelse med disse myndigheders betjening af Folketinget.

Opbevaring af dine oplysninger

Alle sager om folketingsbetjening registreres med et journalnummer i Udlændingestyrelsens elektroniske sags- og dokumenthåndteringssystem. Vi journaliserer dokumenter med personoplysninger efter offentlighedslovens regler og videregiver dem til arkivmyndighederne efter arkivlovgivningens regler (ca. hvert 5. år). Herefter vil vi foretage en konkret vurdering af, om vi har behov for at bevare en kopi af sagerne.