Dine rettigheder

Hvis dine personoplysninger behandles af Udlændingestyrelsen, har du en række rettigheder.

Hvis du ønsker at gøre brug af dine rettigheder, skal du kontakte Udlændingestyrelsen, som også kan give dig nærmere informationer om dine rettigheder.

Oplysningspligt

Udlændingestyrelsen skal i mange tilfælde orientere dig, når dine personoplysninger indsamles af Udlændingestyrelsen. Oplysningerne fremgår for visse typer af sager her på hjemmesiden, for andre sager i vores ansøgningsskemaer og i folder der udleveres i forbindelse med ansøgningen.

Ret til berigtigelse (rettelse)

Udlændingestyrelsen skal behandle rigtige og ajourførte oplysninger. Skulle det vise sig, at Udlændingestyrelsen behandler oplysninger om dig, som ikke er rigtige, har du har ret til at få oplysningerne rettet. Du skal i den forbindelse rette henvendelse til Udlændingestyrelsen og anmode om berigtigelse. Udlændingestyrelsen har kun adgang til at berigtige oplysninger i egne sagsakter og registre.

Ret til sletning

I særlige tilfælde har du ret til at få slettet oplysninger om dig, inden tidspunktet for Udlændingestyrelsens almindelige generelle sletning. Det bemærkes dog, at Udlændingestyrelsen som offentlig myndighed er underlagt regler, som betyder, at Udlændingestyrelsen i mange tilfælde ikke må slette de oplysninger, der behandles.

Ret til begrænsning af behandling

Du har i visse tilfælde ret til at få behandlingen af dine personoplysninger begrænset. Hvis du har ret til at få begrænset behandlingen, må Udlændingestyrelsen fremover kun behandle oplysningerne – bortset fra opbevaring – med dit samtykke, eller med henblik på, at et retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares, eller for at beskytte en person eller vigtige samfundsinteresser.

Ret til indsigelse

Du har i visse tilfælde ret til at gøre indsigelse mod Udlændingestyrelsens ellers lovlige behandling af dine personoplysninger.

Ret til at transmittere oplysninger (dataportabilitet)

Du har i visse tilfælde ret til at modtage dine personoplysninger i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbart format samt at få overført disse personoplysninger fra én dataansvarlig til en anden uden hindring. Det bemærkes dog, at rettigheden i de fleste tilfælde ikke vil gælde behandlinger hos offentlige myndigheder, herunder hos Udlændingestyrelsen.