Driften af særligt indkvarteringssted for uledsagede mindreårige mv. udbydes med ikrafttræden i 2025

18-06-2024
Indkvartering

Udlændingestyrelsen udbyder opgaven med at drive et særligt indkvarteringssted for uledsagede mindreårige mv. med ikrafttræden pr. 1. januar 2025. Udbuddet gennemføres som et offentligt udbud. Frist for afgivelse af tilbud er den 28. august 2024 kl. 12.00.

Udbuddet omhandler levering af særlige indkvarteringsydelser for uledsagede mindreårige og unge voksne i alderen 18-22 år under Udlændingestyrelsens forsørgelse, der på grund af deres særlige behov og vanskelige adfærd ikke kan rummes inden for det ordinære indkvarteringssystem.

En kommende leverandør vil skulle stå for at levere alle indkvarteringsydelser, herunder kost og logi, undervisning og aktivering tilpasset målgruppen, administration, køretøjer, transport og tilvejebringelse af bygninger mv. De indkvarterede beboere vil dog få en tilknytningsadresse af Udlændingestyrelsen i forhold til modtagelse af sundhedsbehandling.

Den udbudte opgave har til formål at yde en præventiv, kvalificeret og tilpasset pædagogisk indsats over for målgruppen og målgruppens udfordringer, med henblik på at sikre en hurtig tilbagevenden til det ordinære indkvarteringssystem.

Der er indsat en klausul vedrørende overskudbegrænsning, så leverandøren i forbindelse med driften af indkvarteringsstedet kun må opnå et overskud på 10 pct. af den samlede omsætning i henhold til kontrakten.

Kontraktperioden løber fra den 1. januar 2025 til den 31. december 2025 med mulighed for forlængelse tre gange med op til ét år ad gangen.

Interesserede opfordres til at byde på opgaverne. Frist for afgivelse af tilbud er den 28. august 2024 kl. 12.00.

For yderligere oplysninger om tidsplan mv. for udbudsprocessen henvises til udbudsmaterialet.

Udbudsmateriale

Det samlede udbudsmateriale er tilgængeligt og kan hentes via udbudssystemet ETHICS.

Find udbudsmaterialet her


Al kommunikation, herunder ansøgning om prækvalifikation og tilbudsafgivelse, foregår via udbudssystemet ETHICS.

Interesserede opfordres til at holde sig orienteret om løbende opdateringer af udbudsmaterialet.

Informationsmøde

Der vil blive afholdt et informationsmøde for interesserede aktører virtuelt via Teams. Informationsmødet faciliteres af Rådgivningsenheden.

Informationsmødet afholdes den 25. juni 2024 kl. 9.30-11.00, hvor udbuddets omfang, baggrunden for udbuddet, formålet med den udbudte kontrakt, samt hvordan man afgiver tilbud præsenteres.

Yderligere information om møderne, tilmelding mv. fremgår af udbudsmaterialet.