Kompensationsordning for naboer omkring Udrejsecenter Kærshovedgård

30-06-2023
Andet

Folketinget har den 16. maj 2023 vedtaget et lovforslag om kompensation til naboer omkring Udrejsecenter Kærshovedgård. Loven træder i kraft den 1. juli 2023.

Loven giver mulighed for, at der kan ydes økonomisk kompensation til ejere af boliger, som ligger mindre end 1.500 meter fra midtpunktet af Udrejsecenter Kærshovedgård. Kompensationen kan ydes i form af udbetaling af et engangsbeløb eller ved statslig overtagelse af den ejendom, hvori boligen indgår.

Det er en forudsætning for udbetaling af kompensationen, at der er tale om en bolig, der lovligt kan benyttes til helårsbolig, hvor mindst én ejer er registreret med bopæl på ejendommen, eller at der er tale om en bolig, som er ejet af en virksomhed eller en forening, og mindst en af virksomhedens ejere eller mindst et af foreningens medlemmer er registreret med bopæl på ejendommen. Disse forudsætninger skal være opfyldt i hele perioden fra den 25. maj 2021 og frem til tidspunktet for udbetaling af kompensationen eller tidspunktet for den statslige overtagelse af ejendommen.

Der kan ansøges om følgende typer af økonomisk kompensation:

  • Ejere af boliger, som er beliggende på en matrikel mindre end 1.000 meter fra midtpunktet af Udrejsecenter Kærshovedgård, kan ansøge om en udbetaling af et engangsbeløb på 150.000 kr.
  • Ejere af boliger, hvis matrikelgrænse ligger mere end 1.000 meter, men inden for 1.500 meter fra midtpunktet af Udrejsecenter Kærshovedgård, kan ansøge om en udbetaling af et engangsbeløb på 50.000 kr.
  • Ejere af boliger, hvis matrikelgrænse ligger mindre end 500 meter fra midtpunktet af Udrejsecenter Kærshovedgård, kan endvidere anmode Udlændingestyrelsen om at overtage den ejendom, hvori boligen indgår. Hvis en sådan anmodning imødekommes, vil evt. udbetalt kontant kompensation blive fratrukket prisen for ejendommen.

Læs Lov om kompensation til naboer omkring Udrejsecenter Kærshovedgård (Lov nr. 722 af 13. juni 2023) på retsinformation.dk

Udlændingestyrelsen har sendt informationsbreve til de borgere, som styrelsen ud fra matrikelkort mv. vurderer kan være omfattet af Lov om kompensation til naboer omkring Udrejsecenter Kærshovedgård.

Borgere, som mener, at de er berettiget til økonomisk kompensation i medfør af loven, kan indsende ansøgning om kompensation til Udlændingestyrelsen senest den 31. december 2023.

Udlændingestyrelsen har udarbejdet to skemaer til brug for ansøgning om kompensation. Skemaerne er sendt til de borgere, som har modtaget informationsbrevet.

Hent skema til anmodning om overtagelse af ejendom i henhold til lov om kompensation til naboer omkring Udrejsecenter Kærshovedgård (zone 1) (pdf)

Hent skema til ansøgning om kompensation i form af udbetaling af engangsbeløb i henhold til lov om kompensation til naboer omkring Udrejsecenter Kærshovedgård (zone 2 og zone 3) (pdf)

Spørgsmål til kompensationsordningen?

Borgere med spørgsmål til kompensationsordningen kan rette henvendelse til Udlændingestyrelsen på tlf. 5134 0295 eller på .