Information til tolke 

Denne side indeholder information, der er relevant for de tolke, som Udlændingestyrelsen benytter.

Udlændingestyrelsens særlige regler for tolkeopgaver

Når en tolkeopgave udføres for Udlændingestyrelsen, gælder nedenstående regler og vilkår i forbindelse med tolkningen.

Der er på nuværende tidspunkt ikke centralt fastsatte takster for fremmedsprogstolkning for myndighederne på Justitsministeriets eller Udlændinge- og integrationsministeriets områder. Udlændingestyrelsen holder sig således på nuværende tidspunkt til Rigspolitiets vejledning af 11. december 2019.

Når en tolk påtager sig en tolkeopgave for Udlændingestyrelsen, anses tolken samtidig for at have accepteret nedenstående vilkår for tolkning og oversættelser.

Ved benyttelse af egen bil kan Udlændingestyrelsen henvise til SKAT's hjemmeside, hvoraf de gældende takster fremgår.

Ved Udlændingestyrelsens aflysning

Ved aflysning under 24 timer fra det aftalte tolketidspunkt honoreres tolken med et beløb svarende til en times tolkning medmindre aflysningen skyldes tolken. Transporttid, befordringsgodtgørelse samt udgifter herfor godtgøres ikke medmindre aflysningen finder sted senere end det tidspunkt tolken må forventes at have påbegyndt sin transport til tolkestedet.

Ved din aflysning

Hvis du bliver nødt til at aflyse en aftale om tolkning med Udlændingestyrelsen, skal dette ske tidligst så Udlændingestyrelsen har mulighed for at bestille en ny tolk. Hvis du er bestilt via Udlændingestyrelsens tolkebookningssystem, skal aflysningen ske via dette system.

Betingelser for afregning hos Udlændingestyrelsen

EAN nr.: 5798000416574

Som personreference angives hele reference nummeret på den udstedte kvittering.

Betalingsfristen er 30 dage.

Betalingsfristen beregnes fra tidspunktet for fremsendelse af elektronisk faktura til Udlændingestyrelsen.

Tolkede timer, transporttid og afstand skal udfyldes på hver sin linje i fakturablanketten, som det er angivet i kvitteringen. Det samme gælder afregning for dobbelt takst.

Se yderligere vejledning til udfyldelse af faktura (pdf)

Transport

Udgangspunkt for beregning af transport er Google Maps, korteste rute. Hvis transporttiden afviger fra Google Maps, korteste rute, skal tolken skrive en bemærkning herom i kvitteringen.

Pauser

Tolken bør have korte pauser under tolkninger, der varer flere timer. Det bør tilstræbes at tolken har en kort pause med 1½ til 2 timers mellemrum. Pauser der ikke afholdes, kan som udgangspunkt ikke lægges til sluttidspunktet. Ved tolkninger i fængsel eller i andre særlige situationer, kan det være nødvendigt at begrænse antallet af pauser.

Hvis tolken er bestilt til et tidspunkt inden kl. 10:30, tolkningen afsluttes efter kl. 13:00 og der ikke er afholdt frokostpause lægges der som udgangspunkt 30 min. til sluttidspunktet.

Start- og sluttidspunkt

Starttidspunktet er det tidspunkt, som tolken er tilsagt medmindre tolken er forsinket. Hvis tolken er forsinket, er starttidspunktet det tidspunkt tolken er klar til at begynde tolkningen.

Sluttidspunktet er det præcise tidspunkt, hvor tolkeopgaven afsluttes. Så længe ansøger er til stede vil tolkeopgaven som udgangspunkt ikke være afsluttet.

Det er ikke tilladt at registrere et sluttidspunkt på tolkekvitteringen, der ligger senere end det tidspunkt.

Oversættelse

Det forventes at en tolk som udgangspunkt kan oversætte en normalside (2400 anslag) på 3 til 5 min. Den anslåede tidsansættelse omfatter ikke den tid, der kan gå med rettelser og bemærkninger til den oversatte tekst. Særlige forhold vedrørende ansøgeren eller den tekst der skal oversættes, kan også have betydning.

Tolkehåndbog

Tolkehåndbogen er en vejledning til tolke, der er optaget på Rigspolitiets tolkeoversigt. Den indeholder informationer til dig som tolk i forbindelse med udførelse af tolkning og skriftlig oversættelse.

Vejledning om Covid-19

Det er vigtigt, at du kun møder til samtalen, hvis du er rask og ikke udviser symptomer for COVID-19.

Derudover bedes du være opmærksom på, Sundhedsstyrelsens fem generelle råd:

  • Vask dine hænder tit, eller brug håndsprit
  • Host eller nys i dit ærme
  • Undgå håndtryk, kindkys og kram – begræns den fysiske kontakt
  • Vær opmærksom på rengøring – både hjemme og på arbejdspladsen
  • Hold afstand og bed andre tage hensyn.

Information om databeskyttelse

Udlændingestyrelsen information om databeskyttelse har til formål at give dig information om behandlingen af dine oplysninger og om de rettigheder, du har som tolk, ifølge databeskyttelsesforordningen.

Se Udlændingestyrelsen information om databeskyttelse til tolke (pdf)