Information til tolke 

Denne side indeholder information, der er relevant for de tolke, som Udlændingestyrelsen benytter.

Udlændingestyrelsens særlige regler for tolkeopgaver

Når en tolkeopgave udføres for Udlændingestyrelsen, gælder nedenstående regler og vilkår i forbindelse med tolkningen.

Der er på nuværende tidspunkt ikke centralt fastsatte takster for fremmedsprogstolkning for myndighederne på Justitsministeriets eller Udlændinge- og integrationsministeriets områder.

Udlændingestyrelsen og Hjemrejsestyrelsen, herunder Flygtningenævnet, opregulerer tolketaksterne vedrørende mundtlige tolkninger én gang årligt.

Aktuelle tolketakster

Mundtlige tolkeopgaver udført fra den 1. april 2024 og frem vil blive honoreret med følgende:

  • Kategori 1 honoreres med 673 kr. i timen.
  • Kategori 2 honoreres med 448 kr. i timen.
  • Kategori 3 honoreres med 385 kr. i timen.

For tolkning inden kl. 8.00 og efter kl. 17.00 samt på lørdage og søn- og helligdage fordobles de i pkt. 1, 2 og 3 nævnte takster.

Er tolkningen påbegyndt før kl. 8.00, beregnes der forhøjet takst frem til udløbet af den første time, hvor klokken passerer 8.00. Er tolkningen påbegyndt før kl. 17.00, beregnes der forhøjet takst efter udløbet af den første time, hvor klokken passerer 17.00.

Når en tolk påtager sig en tolkeopgave for Udlændingestyrelsen, anses tolken samtidig for at have accepteret nedenstående vilkår for tolkning og oversættelser.

Ved Udlændingestyrelsens aflysning

Ved aflysning under 24 timer fra det aftalte tolketidspunkt honoreres tolken med et beløb svarende til en times tolkning medmindre aflysningen skyldes tolken. Transporttid, befordringsgodtgørelse samt udgifter herfor godtgøres ikke medmindre aflysningen finder sted senere end det tidspunkt tolken må forventes at have påbegyndt sin transport til tolkestedet.

Ved din aflysning

Hvis du bliver nødt til at aflyse en aftale om tolkning med Udlændingestyrelsen, skal dette ske tidligst så Udlændingestyrelsen har mulighed for at bestille en ny tolk. Hvis du er bestilt via Udlændingestyrelsens tolkebookningssystem, skal aflysningen ske via dette system.

Betingelser for afregning hos Udlændingestyrelsen

EAN nr.: 5798000416574

Som personreference angives hele reference nummeret på den udstedte kvittering.

Betalingsfristen er 30 dage.

Betalingsfristen beregnes fra tidspunktet for fremsendelse af elektronisk faktura til Udlændingestyrelsen.

Tolkede timer, transporttid og afstand skal udfyldes på hver sin linje i fakturablanketten, som det er angivet i kvitteringen. Det samme gælder afregning for dobbelt takst.

Se yderligere vejledning til udfyldelse af faktura (pdf)

Transport

Udgangspunkt for beregning af transport er Google Maps, korteste rute. Hvis transporttiden afviger fra Google Maps, korteste rute, skal tolken skrive en bemærkning herom i kvitteringen.

Ved benyttelse af egen bil kan Udlændingestyrelsen henvise til SKAT's hjemmeside, hvoraf de gældende takster fremgår.

Der ydes vederlag for den tid, der medgår til transport fra det sted, hvor tolken opholder sig forud for tolkningen, til det sted, hvor tolkningen foregår, hvis afstanden overstiger 10 km. Dog ydes der ikke vederlag for transporttid, der overstiger den tid, det tager at befordre sig fra tolkens kontorsted til det sted, hvor tolkningen foregår. 

I de tilfælde, hvor der ydes vederlag for den tid, der medgår til transport, beregnes vederlaget ud fra tolkens samlede transporttid. Afregning sker pr. påbegyndt ½ time.

Vederlaget udgør halvdelen af alm. timetakst for tolken, uanset hvilket tidspunkt på døgnet transporten finder sted.

Såfremt der ydes vederlag for transporttid, ydes der tillige godtgørelse for transport. Ved benyttelse af offentlige transportmidler godtgøres dokumenterede udgifter til den konkrete befordring. Der påføres ikke moms på udgifter til bus/tog/færge/broer.

Pauser

Tolken bør have korte pauser under tolkninger, der varer flere timer. Det bør tilstræbes at tolken har en kort pause med 1½ til 2 timers mellemrum. Pauser der ikke afholdes, kan som udgangspunkt ikke lægges til sluttidspunktet. Ved tolkninger i fængsel eller i andre særlige situationer, kan det være nødvendigt at begrænse antallet af pauser.

Hvis tolken er bestilt til et tidspunkt inden kl. 10:30, tolkningen afsluttes efter kl. 13:00, og der ikke er afholdt frokostpause lægges der som udgangspunkt 30 min. til sluttidspunktet.

Start- og sluttidspunkt

Starttidspunktet er det tidspunkt, som tolken er tilsagt medmindre tolken er forsinket. Hvis tolken er forsinket, er starttidspunktet det tidspunkt tolken er klar til at begynde tolkningen.

Sluttidspunktet er det præcise tidspunkt, hvor tolkeopgaven afsluttes. Så længe ansøger er til stede vil tolkeopgaven som udgangspunkt ikke være afsluttet.

Det er ikke tilladt at registrere et sluttidspunkt på tolkekvitteringen, der ligger senere end det tidspunkt.

Telefoner

Ved mundtlige tolkninger i Udlændingestyrelsen må tolken ikke havde sin mobiltelefon fremme under samtalen. Denne kan dog tages frem efter aftale med Udlændingestyrelsens medarbejder, såfremt den skal benyttes til noget relevant for samtalen.

Tolkehåndbog

Tolkehåndbogen er en vejledning til tolke, der er optaget på Rigspolitiets tolkeoversigt. Den indeholder informationer til dig som tolk i forbindelse med udførelse af tolkning og skriftlig oversættelse.

Information om databeskyttelse

Udlændingestyrelsen information om databeskyttelse har til formål at give dig information om behandlingen af dine oplysninger og om de rettigheder, du har som tolk, ifølge databeskyttelsesforordningen.

Se Udlændingestyrelsen information om databeskyttelse til tolke (pdf)