Landeoplysninger

Kontoret for Landedokumentation i Udlændingestyrelsen arbejder med at indsamle og analysere baggrundsoplysninger om forholdene i ansøgernes oprindelseslande. Baggrundsoplysningerne bliver anvendt til styrelsens sagsbehandling, navnlig på asylområdet, men også mere generelt på hele udlændingeområdet. Medarbejderne i Kontoret for Landedokumentation er adskilt fra sagsbehandlingen og er ikke selv med til at træffe afgørelser. 

Indsamling af baggrundsoplysninger

Kontoret for Landedokumentation tilvejebringer oplysninger enten konkret på baggrund af en anmodning om at undersøge forhold i konkrete lande, eller generelt på baggrund af kontorets egen vurdering af, hvor der er behov for at indhente oplysninger. Kontorets egen vurdering er baseret på de løbende henvendelser fra asyl- og familiesammenføringskontorerne i Udlændingestyrelsen, om og i givet fald i hvilke lande eller områder, der er behov for indhentning af information samt hvilken type information. For at identificere behovet benyttes en række indikatorer. Det kan eksempelvis være: 

 • manglende eller forældede baggrundsoplysninger, 
 • nye ansøgergrupper,
 • ændrede forhold i ansøgernes hjemlande,
 • modstridende baggrundsoplysninger,
 • nye oplysninger fra samarbejdslande,
 • nye asylmotiver.

Medarbejderne i Kontoret for Landedokumentation indhenter i stort omfang oplysninger via internettet, herunder rapporter, nyhedsbreve, tidsskrifter og aviser. Medarbejderne trækker også på en række internationalt anerkendte databaser. De enkelte medarbejdere indsamler også informationer gennem nationale og internationale netværk, bl.a. gennem kontakt til forskere og andre specialister inden for området. Derudover indhentes informationer ved skriftlige høringer af Udenrigsministeriet, FN-organisationer og andre relevante kilder.

Kontoret for Landedokumentation skaffer også baggrundsoplysninger via missioner, hvor medarbejderne selv rejser ud til de pågældende lande og indsamler informationer gennem møder med landenes myndigheder, internationale organisationer og nationale NGO'er. Nogle missioner sker i samarbejde med Dansk Flygtningehjælp. Rapporter udarbejdet på baggrund af disse missioner kaldes landerapporter.

Alle notater og rapporter udarbejdet af Kontoret for Landedokumentation offentliggøres her på us.dk

Arbejdet med baggrundsoplysninger følger de faglige metodiske standarder, som European Asylum Support Office (EASO) har fastlagt. Det indebærer følgende:

 • Rapporterne mv. indeholder ikke policy-analyse eller anbefalinger.
 • Baggrundsinformationer produceres på en neutral måde uden et bestemt syn på, hvad asylpraksis skal være.
 • Oplysningerne er fakta-baserede og produceres ud fra et på forhånd udarbejdet ”Terms of Reference” uden prioritering af en bestemt vinkel for at få alle nuancer med.
 • Indsamling af viden skal ske på grundlag af et velafbalanceret udvalg af kilder for at gengive flere perspektiver.
 • Rapporterne skal udarbejdes i et neutralt sprog.
 • Rapporterne er en syntese af information fra skriftlige og mundtlige kilder.
 • Rapporterne er aldrig i sig selv udtømmende, men skal læses i sammenhæng med andet tilgængeligt baggrundsmateriale om de emner, de berører.

 

Links til publikationer med landeoplysninger

Udgivelser fra Kontoret for Landedokumentation

Kontoret for Landedokumentation offentliggør løbende rapporter og notater med landeoplysninger. Se en oversigt over rapporter og notater med landeoplysninger, som Landedokumentation har offentligt her.

Baggrundsmateriale fra Flygtningenævnet

Udvalgte rapporter og notater findes også under baggrundsmateriale på Flygtningenævnets hjemmeside, hvor det er muligt at søge efter materiale om bestemte lande fra juni 2005 og frem.