Forbudsliste mod modtagelse af udenlandske donationer

Lov om forbud mod modtagelse af donationer fra visse fysiske og juridiske personer har til formål at modvirke, at fysiske og juridiske personer, herunder udenlandske statslige myndigheder og statsligt styrede organisationer og virksomheder, kan modarbejde eller underminere demokrati og grundlæggende friheds- og menneskerettigheder ved at give donationer til personer og organisationer i Danmark. Loven medfører, at personer, der modarbejder eller underminerer demokrati og grundlæggende friheds- og menneskerettigheder, kan optages på en offentlig forbudsliste.

Betingelser for at blive optaget på forbudslisten

Udlændinge- og integrationsministeren kan beslutte at optage en fysisk eller juridisk person på den offentlig forbudsliste, hvis følgende betingelser er opfyldt: 

  • Den pågældende person modarbejder eller underminerer demokrati og grundlæggende friheds- og menneskerettigheder, og 
  • der er en vis sandsynlighed for, at personen vil yde en donation til modtagere i Danmark. 

Ministeren træffer beslutningen om optagelse på forbudslisten på baggrund af en indstilling, som Udlændingestyrelsen laver. Udlændingestyrelsen påbegynder og oplyser dermed sagen. Styrelsen foretager en konkret og individuel vurdering af, om den fysiske eller juridiske person, der er genstand for styrelsens sagsbehandling, opfylder de ovenstående betingelser for at blive optaget på listen. I forbindelse med sagens oplysning skal Udlændingestyrelsen høre Udenrigsministeriet om eventuelle udenrigspolitiske konsekvenser af, at en person optages på listen. Hvis Udenrigsministeriet vurderer, at optagelse af personen på listen vil kunne få væsentlige udenrigspolitiske konsekvenser, undlader udlændinge- og integrationsministeren at optage den pågældende på listen.

Forbudslisten kan offentliggøres med følgende oplysninger, hvis der er tale om en fysisk person: navn, nationalitet, opholdsland, fødselsdato, fødested og adresse. Hvis der er tale om en juridisk person, er det følgende oplysninger: navn, logo, adresse og ledelse. Det afhænger af en konkret vurdering, hvilke oplysninger der vil være nødvendige at offentliggøre for at sikre en præcis identifikation af personen på listen.

Fysiske og juridiske personer optages på listen for 4 år, og der er efterfølgende mulighed for forlængelse med yderligere 4 år ad gangen. 

Konsekvenser ved at modtage donationer fra personer på listen

Det bliver forbudt at modtage en eller flere donationer, der tilsammen overstiger 10.000 kr. inden for 12 sammenhængende måneder fra en fysisk eller juridisk person, som er optaget på forbudslisten. Personer eller organisationer mv. i Danmark, der overtræder forbuddet, vil kunne straffes med bøde, og sådanne donationer vil kunne konfiskeres. 

I tilfælde, hvor modtageren først efter modtagelsen bliver bekendt med at have modtaget en donation fra en person på forbudslisten, vil modtageren skulle returnere donationen til donatoren eller, hvis dette ikke er muligt, overføre den til Udlændinge- og Integrationsministeriet. 

Selve forbudslisten

Udlændingestyrelsen skal nu bygge en enhed op, der fremadrettet skal arbejde med forbudslisten. Udlændingestyrelsen vil herefter gå i gang med at finde og vurdere potentielle kandidater til listen. Det er forventningen, at de første personer tidligst vil kunne blive indstillet til optagelse på listen ved udgangen af 2021.

Når den/de første person(er) optages på listen, vil listen blive gjort tilgængelig på Udlændingestyrelsens hjemmeside.